Huurverhoging

Op deze pagina vindt u informatie over de huurverhoging per 1 juli 2014. Bij de huurverhoging die u via de post heeft ontvangen, vindt u een uitwerking van de huurverhoging en het puntenoverzicht van uw woning. In deze tekst wordt ingegaan op:

  • Waarom huurverhoging?
  • Voorschriften 2014
  • Maximale netto huurprijs
  • Huurverhoging 2014
  • Bezwaar maken

Waarom huurverhoging?

De overheid bepaalt jaarlijks de maximale huurverhoging. Binnen deze richtlijnen kan Stichting Woontij de huurverhoging vaststellen. Huurverhoging is noodzakelijk om de stijgende lasten te kunnen betalen (o.a. heffingen door de overheid, onderhoud, verzekering, belasting). Enerzijds streven wij naar een zo beperkt mogelijke huurverhoging om betaalbare huurprijzen te houden, anderzijds willen wij de financiële positie van onze stichting gezond houden om in de toekomst niet in de problemen te komen.

Voorschriften 2014.
De regering heeft afgesproken dat de maximale huurverhoging in 2014 niet alleen de inflatie is, maar ook afhankelijk is van het huishoudinkomen van 2012. Dit besluit is genomen om ervoor te zorgen dat huurders met een hoger inkomen niet in de goedkopere sociale huurwoningen blijven wonen maar eerder verhuizen. Dit moet de doorstroming op de woningmarkt verbeteren.

Maximale netto huurprijs

In de tabel kunt u zien wat de huidige maximale netto huurprijs (maximaal redelijk) van uw woning is.

70

€ 337,27

130

€ 649,92

75

€ 361,37

135

€ 676,36

80

€ 385,47

140

€ 702,80

85

€ 411,90

145

€ 729,25

90

€ 438,35

150

€ 755,68

95

€ 464,78

155

€ 782,12

100

€ 491,23

160

€ 808,57

105

€ 517,66

165

€ 835,02

110

€ 544,12

170

€ 861,47

115

€ 570,57

175

€ 887,91

120

€ 597,02

180

€ 914,33

125

€ 623,47

185

€ 940,81

Woontij heeft de huurverhoging 2014 definitief vastgesteld op:

Inkomens <= € 34.085,-                                 maximaal 4%

Inkomens > € 34.085,- en <= € 43.602,-        maximaal 4%

Inkomens > € 43.602,-                                   maximaal 6,5%

Deze huurverhoging is noodzakelijk om de kosten die we door de overheid krijgen opgelegd te kunnen betalen. Dit houdt in dat de huur verhoogd wordt met de inflatie van 2,5% + 1,5% voor inkomens tot € 43.602,- en voor inkomens vanaf € 43.602,- een extra verhoging van 2,5%. Hiervoor heeft Woontij bij de Belastingdienst voor alle woningen gegevens over het huishoudinkomen opgevraagd. In dat bestand staat het met een code aangegeven of het huishoudinkomen in 2012 hoger was dan € 34.085 of € 43.602. Voor het huishoudinkomen is het totale inkomen gebruikt van alle, volgens de gemeentelijke basisadministratie, ingeschreven bewoners. Stichting Woontij heeft besloten alleen de huurders met een huishoudinkomen boven de € 43.602 extra te verhogen.

Bij het bepalen van de huurverhoging is ook rekening gehouden met de maximaal redelijke huur. Woontij vraagt in de meeste gevallen een bepaald % van deze maximale huurprijs. Wat het percentage voor uw woning is, kunt u vinden op het laatste blad van uw huurverhoging.

Als u een huurverhoging heeft van meer dan 4,0% dan hebben wij een verklaring van de Belastingdienst bij uw huurverhoging bijgevoegd.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van de kale huurprijs dan kunt u schriftelijk bezwaar maken voor 1 juli 2014 door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij zullen dan beoordelen of uw bezwaar terecht is.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Bent u het niet eens met ons voorstel tot huurverhoging? Dan kunt u bezwaar bij ons maken met het daarvoor bestemde formulier. Wordt wij het samen niet eens, dan kan Woontij naar de Huurcommissie stappen. U maakt bezwaar tegen de huurverhoging met behulp van een modelbrief Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Dit formulier kunt u downloaden via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.html. Wij kunnen het formulier ook naar u opsturen.

In dit formulier legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift voor de ingangsdatum van de huurverhoging bij ons inleveren vóór 1 juli. Gaat uw bezwaar over de verklaring 2012 van Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat het aantal inkomensontvangers niet klopt of het inkomen 2012 achteraf op een ander bedrag is vastgesteld, dan hoeft u geen aanvullende gegevens op te leveren. Woontij moet dan een tweede verklaring opvragen bij de Belastingdienst. Als deze tweede verklaring gelijk is aan de eerste verklaring zullen wij ons voorstel tot huurprijsverhoging niet wijzigen. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Als uw inkomen 2013 lager is dan 2012, moet u deze inkomensdaling onderbouwen met een inkomensverklaring (een IB60 formulier) van 2013 van de Belastingdienst van alle leden van het huishouden. Deze verklaring is vanaf 1 juni beschikbaar. U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Belt u dan naar nummer 0800-0543. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Houdt u alle benodigde burgerservicenummers bij de hand. U heeft na de telefonische aanvraag de verklaring met ongeveer vijf dagen in huis.

Voor bepaalde door de Minister aan te wijzen groepen gehandicapten en chronisch zieken geldt de inkomensafhankelijk huurverhoging niet. U kunt bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijk huurverhoging.

U moet dan aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

1.    Bij een eenpersoonshuishouden: de huurder heeft een zorgindicatie met een geldigheidsduur     van minimaal een jaar voor minimaal 10 uur extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding) per week.

2.    Bij een meerpersoonshuishouden: de huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een indicatie met een geldigheidsduur van minimaal 371 dagen (53 weken) voor extramurale zorg (thuiszorg of begeleiding). Of diegene heeft meerdere kortere indicaties voor extramurale zorg waarvan de geldigheidsduur in het totaal minimaal 371 dagen bedraagt. Voorwaarde is dan dat de begindatum van elke indicatie maximaal 42 dagen (6 weken) na de einddatum van de daaraan voorafgaande indicatie lag.

3.    De huurder of  een ander lid van dat huishouden heeft een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingstehuis.

4.    De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een ADL-indicatie (hulp bij algemene dagelijkse handelingen, zoals eten, wassen of toiletgang).

5.    De huurder of een ander lid van dat huishouden heeft een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo). Deze beschikking moet voor 1 mei 2013 zijn afgegeven. U moet ook kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking,

6.    De huurder of een ander lid van dat huishouden is blind. Dit kunt u aantonen met een verklaring van de huisarts.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer

088 – 966 68 45 en ons e-mailadres is info@woontij.nl