Geschillen commissie

Wanneer kan een huurder gebruik maken van de Geschillenadviescommissie?

Heeft een huurder een geschil dan zal dit geschil eerst behandeld moeten zijn door het bestuur van de corporatie. Komen zij er samen niet uit dan kan de huurder de geschillenadviescommissie ingeschakelen.

Geschillen over de jaarlijkse huurverhoging worden niet in behandeling genomen door de geschillenadviescommissie. Hiervoor zijn speciale formulieren die de huurder moet invullen,  deze worden behandeld door de huurcommissie.

Wat doet de Geschillenadviescommissie?

De geschillenadviescommissie adviseert het bestuur van de corporatie over het geschil wat zij heeft onderzocht van een huurder. Van belang is wel dat de klacht van de huurder al is behandeld door de corporatie. 

Wanneer reactie naar huurder?

Nadat het geschil is ingediend bij de commissie, krijgt de huurder binnen 1 week een ontvangstbevestiging. De huurder zal eerst een bedrag moeten voldoen, voordat de commissie tot actie over gaat. Dit bedrag krijgt de huurder terug als het geschil door de commissie ontvankelijk wordt verklaard.

Uitspraak van het geschil.

Uiterlijk binnen 3 weken nodigt de commissie de huurder uit om het geschil mondeling toe te lichten. Uiterlijk binnen 3 weken wordt het advies van de commissie schriftelijk aan de corporatie voorgelegd. De huurder ontvangt binnen 6 weken nadat het advies is uitgebracht, een schriftelijke beslissing van de corporatie op het geschil.

De geschillen advies commissie hanteert de volgende regels.