Participatie

Bewonersparticipatie

Wat, hoe en waarom?

Wat betekent participatieeigenlijk?

Participatie betekent actieve deelname en is de opvolger van het begrip inspraak.

Burgers kregen "inspraak" in ambtelijke procedures en werden gehoord door de overheid. In de praktijk kwam dat veelal op neer, dat overheidsdiensten de wettelijk verplichte inspraakronde hielden, waarbij zij de burger aanhoorden, zonder dat zij op enige wijze verplicht waren ook daadwerkelijk consequenties eraan te verbinden. Daarop is de term participatie gelanceerd: mensen willen structureel actief meedoen, niet alleen maar een recht om verbale kanttekeningen te mogen plaatsen, waartoe veel inspraakprocedures al snel waren verworden. (bron Wikipedia)

 

Waarom hebben wooncorporaties met participatie te maken?

Woontij heeft in- en externe klanten, huurders, samenwerkingspartners, belanghebbenden en andere participanten. Als vraaggestuurde organisatie is een effectieve (bewoners) participatie essentieel. Daarnaast is het één van de taakvelden van corporaties (het betrekken van bewoners bij beleid en beheer over alle onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de huurders). In de Overlegwet is dit recht duidelijk vastgelegd. Dit houdt in dat je naar elkaar luistert en elkaar serieus neemt. Bewoners zijn per definitie goede adviseurs. Bewonersverenigingen zijn belangenbehartigers. Woontij heeft er twee. De bewonersvereniging Texel en de bewonersvereniging Nieuwediep. We vinden het belangrijk gebruik te maken van elkaars kennis.

 

Bewonerscommissies

Naast bewonersverenigingen hebben ook bewonerscommissies recht op overleg en advies. Ze hebben alleen minder rechten dan onze bewonersverenigingen. Zij praten niet mee over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Het gaat dan om onderwerpen als:

 • sloop en renovatie van de woningen;
 • het huurprijzenbeleid;
 • het servicekostenpakket;
 • de leefbaarheid in de buurt;
 • herstructurering van de buurt.

 

Over specifieke plannen "plannen die alleen een of meer wooncomplexen betreffen" overlegt Woontij met de bewonerscommissie die de huurders van die wooncomplexen vertegenwoordigt. Gaat het over zaken in bijvoorbeeld één complex dan kan overleg met de bewonerscommissie in dit complex voldoende zijn. Is er geen bewonerscommissie, dan overlegt Woontij met de bewonersvereniging(en). Uiteraard worden ook de huurders individueel geïnformeerd en geraadpleegd. Het overleg met de beide bewonersverenigingen kan ook gelijktijdig plaatsvinden. Als het bijvoorbeeld gaat om sloop- of renovatieplannen hebben zowel de bewonersvereniging(en) als de bewonerscommissie(s) op complexniveau een gelijkwaardige positie. Als overleg met een bewonerscommissie van een complex verplicht is, sluit dat het overleg met de bewonersvereniging(en) niet uit. In het stuk “onderwerpen en bevoegdheden” is duidelijk aangegeven wanneer er sprake is van informatie-, advies of instemmingsrecht.

 

Als plannen maar één of enkele wooncomplexen betreffen
Als Woontij plannen heeft die alleen één of meer wooncomplexen betreffen, hoeft de verhuurder over die specifieke plannen alleen te overleggen met de bewonerscommissies die de huurders van die wooncomplexen vertegenwoordigen. In dit geval is Woontij niet verplicht tot een apart overleg met de bewonersverenigingen, maar Woontij vindt dit wel wenselijk.

 

In de praktijk blijkt dat het organiseren en inrichten van bewonerscommissies een lastig probleem is. Als je de overlegwet er op na slaat, hangt daar veel mee samen. Vergaderingen, jaarplannen etc. Op Texel zijn geen bewonerscommissies. Hier wordt gewerkt met complexvertegenwoordigers (contactpersonen).

Jongeren kiezen steeds minder voor het lidmaatschap van de BVN en BVT. Woontij brengt de mogelijkheid onder de aandacht bij (nieuwe) huurder en adviseert het lidmaatschap, maar de verenigingen zelf moeten promoten en werven. In alle complexen hangen informatiekastjes waar de verenigingen gebruik van kunnen maken.

 

Rechten van bewonersverenigingen zijn:

 • adviesrecht
 • instemmingsrecht
 • informatierecht
 • initiatiefrecht

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Texel (BVT) komt tweemaal per jaar bij elkaar. De Bewonersvereniging Nieuwediep (BVN) heeft een klankbordgroep die maandelijks bij elkaar komt. De adviesaanvragen die vanuit Woontij bij de BVN komen, worden daar besproken. Geen individuele zaken, die worden apart in het spreekuur besproken. In Den Helder zijn veel complexen, waar andere zaken spelen. Op Texel wordt je vaker zo tussendoor aangesproken.

 

BVN heeft

 • elke 1ste dinsdag van de maand om 10.00 uur bestuursvergadering BVN met klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit één afgevaardigde van de diverse complexen (de contactpersonen);
 • elke 2e dinsdag van de maand is er, naar behoefte, informeel overleg met een medewerker van Woondiensten en bestuur BVN
 • elke dinsdag spreekuur van 10.00 tot 14.00, vrije inloop van 12.00 tot 14.00 en anders even vooraf bellen.
 • overleg en contacten met diverse wijkplatforms
 • overleg met de medewerker Woondiensten naar behoefte.
 • twee maal per jaar bestuurlijk overleg met de directeur van Woontij
 • eenmaal per jaar bestuurlijk overleg met de directeur van Woontij en de BVN en de leden van de RvC.

BVT heeft

 • elke 2e dinsdag in de maand avondspreekuur van 19.00 tot 20.30
 • tweejaarlijks overleg met WD en alle complexvertegenwoordigers (contactpersonen)
 • de jaarlijkse dorpenronden
 • driemaal per jaar overleg met Gemeentewerken
 • overleg met de medewerker Woondiensten naar behoefte.
 • twee maal per jaar bestuurlijk overleg met de directeur van Woontij
 • eenmaal per jaar bestuurlijk overleg met de directeur van Woontij en de BVT en de leden van de RvC.

 


Visie van Woontij

Woontij is een open en transparante organisatie. Woontij is aanspreekbaar. Zij zet de klant centraal, werkt vraaggestuurd en geeft actief invulling aan woonwensen van haar (toekomstige) klanten. Woontij wil daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en het welbevinden van bewoners in hun woning en directe omgeving. Deze visie maakt onderdeel uit van ondernemingsplan. Ook wordt deze visie gecommuniceerd op de website. De bewonersverenigingen van Woontij en Woontij zijn het erover eens dat:

 

 • de verhuurder verantwoordelijk is voor het beheer en het beleid inzake het totale woningbestand;
 • de Bewonersverenigingen de vertegenwoordigers zijn van de huurders (leden) en er naar streeft de belangen te behartigen van alle huurders van Woontij;
 • de verhuurder de belangen van huurders van haar woningen erkent en daarom afspraken maakt met de Bewonersverenigingen over informatie, advies en instemmingsrecht zodatde invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voldoende wordt gewaarborgd;
 • de verhuurder huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder;
 • het belangrijk is dat de Bewonersverenigingen deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie;
 • voor het beheer en beleid van de verhuurder een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn;
 • de verhuurder waarde hecht aan de representativiteit van de Bewonersverenigingen;
 • de samenwerking tussen Bewonersvereniging en verhuurder tot doel heeft:
 • het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen;
 • het bevorderen van een goede relatie tussen huurder en verhuurder;
 • het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de (toekomstige) huurders;
 • het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur, de kwaliteit van de woning en de hoogte van het inkomen.

 

1. Woontij en de bewonersverenigingen hebben en samenwerkingsovereenkomst opgesteldmet de doelstelling:

a) De bewonersverenigingen goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen, die zij vertegenwoordigt;

b)De verhuurder middels het overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan zijn huurders te optimaliseren;

c) De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de bewonersverenigingen te verduidelijken;

d)Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de bewonersverenigingen te verduidelijken en te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen;

e) Het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen de verhuurder en de bewonersvereniging.

2. De verhuurder en de bewonersverenigingen bevorderen gezamenlijk de totstandkoming van bewonerscommissies en/of vertegenwoordigers (contactpersonen) in straten, complexen, buurten, of wijken waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is.

3. Verhuurder zal nieuwe bewoners attent maken op de mogelijkheid lid te worden van de bewonersvereniging middels het uitreiken van een inschrijfformulier naast het huurcontract.

4. De inhoud van deze overeenkomst is onverkort van toepassing op de bij de bewonersvereniging aangesloten bewonerscommissies.

5. Verhuurder gaat geen soortgelijke overeenkomst aan met een andere organisatie van huurders indien de bewonersvereniging hier niet mee kan instemmen.

6.  Deze overeenkomst wordt beschouwd als een reglement zoals bedoeld in artikel 17 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en is een verdere uitwerking van en aanvulling op de Wet op het overleg huurders verhuurder.

7. Bij wijziging in wetgeving of inwerkingtreding van enige andere wetgeving omtrent het overleg tussen huurder en verhuurder, zal de samenwerkingsovereenkomst - zo nodig - worden bijgesteld.

 

Diverse vormen van participatie

Woontij staat open voor diverse vormen van participatie. In 2011/2012 wordt aandacht besteed aan sociale media. O.a. door via www.woontij.nl direct door te kunnen linken naar Twitter en Facebook. Voor bijzondere projecten wordt gestimuleerd een Facebookgroep te maken. Dit moet wel gedragen worden door de groep zelf. Een voorbeeld hiervan is de Facebook groep ‘toekomstige bewoners van het Zoutelandproject’. In 2012 wordt er geïnvesteerd in de mogelijkheden van internet en wordt onderzocht of er een mogelijkheid is voor digitale internetpanels, afgestemd op de doelgroep. Inmiddels is er op Texel een bescheiden groep jonge mensen die hebben aangeboden mee te willen praten over wonen en woningtoewijzing. Ook via de teruggestuurde enquête van onze woningzoekenden op Texel geven meerdere mensen aan mee te willen praten.

 

Wat is een klantenpanel?

Een klantenpanel bestaat uit een groep huurders die haar mening geeft over een bepaald onderwerp/thema. Met de uitkomsten van een klantenpanel kunnen we klantgerichter werken. Het panel levert ons namelijk belangrijke informatie op. Hiermee stemmen we onze dienstverlening af op de wensen van onze klanten. We houden eens per jaar een klantenpanel, als het kan via onze website. De samenstelling van het panel en de onderwerpen wisselen per keer. Thema’s kunnen zowel door de verhuurder als door de huurdersorganisaties worden aangedragen en georganiseerd. Thema’s zouden kunnen zijn:

 • anders wonen (groepswonen)
 • woonlasten
 • extra diensten service abonnement buurtconcierge
 • duurzaamheid
 • woningtoewijzing

 

 1. De wens voor digitale klantenpanels wordt verder uitgewerkt met de ontwikkeling van onze website. www.woontij.nl
 2. Het is wenselijk om na het voltooien van nieuwbouw en renovatie een schriftelijke aftersales te versturen. We kunnen dit uitbesteden aan het bedrijf die de werkzaamheden heeft uitgevoerd
 3. Participatie is van alle Woontij-medewerkers. Aandacht besteden aan de rol van bewonersverenigingen.
 4. In 2012 kijken hoe we onze huurders meer invloed kunnen geven. Bijvoorbeeld door een pilot project “Kies je buren”.
 5. Uitzoeken of woningzoekenden lid kunnen worden van BVN en BVT.
 6. Het is wenselijk om inzicht te krijgen wat participatie jaarlijks kost en wat het oplevert. Een goede kosten- batenanalyse. Met andere woorden: wat hebben alle inspanningen concreet opgeleverd voor onze huurders.
 7. Onderzoeken hoe we de input van de verenigingen op een hoger inhoudelijk niveau kunnen krijgen. Met name op beleidsmatig niveau is dit voor verbetering vatbaar.