Werken bij Woontij

Sociaal Huurakkoord

Aedes, de Woonbond en woningcorporaties hebben een Sociaal huurakkoord gesloten. in het Sociaal Akkoord zijn met name afspraken gemaakt over een gematigde huurontwikkeling en de mogelijkheden voor huurverlaging, huurbevriezing en verduurzaming. De kaders van het Akkoord zijn landelijk. Corporaties kunnen overgaan tot maatwerk. Er zijn een aantal reden waarom dit akkoord er is gekomen. Deze redenen zijn dat door de grotere fiscale druk die woningcorporaties ervaren het risico ontstaat van stijgende huren, minder renovaties, minder nieuwbouw en minder verduurzaming. Bij Woontij zijn deze risico's niet groot.

Huurbeleid

In het Akkoord is opgenomen dat huurprijzen van sociale huurwonigen niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Al jaren hanteert Woontij een gematigd huurbeleid. Voor de huuraanpassing gaan we uit van het vastgestelde inflatiecijfer. Wij vinden dat de huurprijs een relatie heeft met de kwaliteit van de woning. Maar hoe wordt nu de huurprijs bepaald? De maximale huur van een woning wordt bepaald door het aantal punten van die woning. Deze berekening ligt vast en geldt voor alle woningcorporaties. In uw klantportaal kunt u nagaan hoeveel punten uw woning heeft. Het totaal aantal punten leidt meestal tot een hogere huur dan wij wenselijk vinden voor onze huurders. We brengen daarom niet de volle 100% aan huur in rekening bij onze huurders, maar een deel hiervan. Dat noemen we de streefhuur. De streefhuur van onze woningen ligt tussen de 70 - 85%.

Huurbevriezing

Huurbevriezing is o.a. bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en een huur die boven de aftoppingsgrens ligt. De inkomens zijn dan lager dan € 15.500,- voor een eenpersoons huishouden.
€ 26.500,- voor een tweepersoonshuishouden en € 33.500,- voor een huishouden van 3 of meer personen. Huurbevriezing is niet opgenomen in ons huurbeleid. In de basis zijn we van mening dat huurbevriezing een vorm is van inkomensondersteuning en dat vinden wij een politieke aangelegenheid. Het Rijk heeft de mogelijheden voor huurtoeslag verruimd. Over het algemeen wonen onze huurders in een woning die bij hun inkomen past. Woontij geeft huurders wel de mogelijkheden om te verhuizen naar een woning waarvan de huur beter past bij het inkomen, bijvoorbeeld met ons beleid Zorgeloos Verhuizen. Woontij staat wel open voor maatwerk. Het kan tenslotte zijn dat uw situatie wijzigt. Als u meer wilt weten over de mogelijheden tot huurbevriezing of huurverlaging neemt u dan contact met ons op. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn hebben we uw verzamelinkomen nodig.

Huurverlaging

Huurverlaging is bedoeld voor huurders met een huur boven de toeslaggrens en een lage inkomens zoals genoemd bij Huurbevriezing. Bijna alle woningen die Woontij verhuurt hebben een huur die onder de huurtoeslaggrens ligt. Elk jaar monitoren we ook de betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze woningen en kunnen daar desgewenst op sturen.

Verduurzaming

Woontij is financieel gezond en heeft hoge ambities met betrekking tot het verduurzamen van woningen. In het Sociaal Akkoord is een vergoedingentabel opgenomen die we kunnen toepassen nadat wij een woning hebben verduurzaamd. Als voorbeeld kunnen we de huur verhogen met € 13,- per maand als we een woning met label C verduurzamen naar label B. Woontij staat op het standpunt dat we dit niet doen. Wel is het zo dat door de verduurzaming het totaal aantal punten omhoog gaat en de steefhuur ook stijgt. Wij kiezen niet voor een huurverhoging ineens, maar in kleine stapjes. Na de verduurzaming is de woning zuiniger in gebruik en zullen de energielasten dalen. In het Akkoord is afgesproken dat de stijging van de huur niet hoger is dan de besparing op de energielasten. De woonlasten blijven gelijk. Uiteraard is dit voor een groot deel afhankelijk van het gedrag van de bewoner(s). 

Extra huurverhoging van 1%

In het Akkoord is opgenomen dat corporaties bij verduurzaming de huur extra kunnen verhoging met 1%. Woontij is financieel gezond. We zijn van mening dat wij deze extra verhoging niet nodig hebben. We hebben voldoende investeringsruimte en maken geen gebruik van deze mogelijkheid.

Huurharmonisatie

Het is u misschienh weleens opgevallen dat de buren een andere huur betalen dan uzelf. Dit kan hoger of lager zijn. Dit kan komen door het moment waarop iemand in de woning is gaan wonen en welk huurbeleid toen gehanteerd werd. De huren kunnen worden aangepast. Dit heet harmonisatie. Woontij doet dit bij verhuizingen. De nieuwe huur wordt dan vastgesteld op basis van de streefhuur.