Werken bij Woontij

Servicekostenafrekening

Veelgestelde vragen over de servicekostenafrekening

 

Wat zijn servicekosten?
U betaalt elke maand bruto huur. Dit bestaat uit de netto huurprijs en de servicekosten. De servicekosten zijn voor extra geleverde diensten. De servicekosten zijn eenvoudig te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het verbruik van elektra of aan schoonmaakwerkzaamheden. Wijzigingen van energieprijzen zijn van invloed op de servicekosten.

De servicekosten worden daarom geschat. U betaalt maandelijks een voorschot. Op basis van de gefactureerde kosten van leveranciers berekenen wij de werkelijke kosten. Deze servicekosten rekenen we een keer per jaar met u af. Wij streven ernaar dit te doen vóór 1 juli.

Welke kosten vallen onder de servicekosten?
Sommige kosten vallen onder de servicekosten. In dat geval worden de werkzaamheden door Woontij uitgevoerd en via de servicekosten met u afgerekend. Hieronder een overzicht van kosten die vallen binnen de servicekosten:

  • Het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten (in sommige gevallen wordt dit niet door ons uitgevoerd en doorberekend);
  • Elektra gemeenschappelijke ruimte;
  • Het glazenwassen van sommige complexen;
  • Het onderhoud aan gemeenschappelijke groenvoorzieningen voor zover deze een voor het complex besloten karakter hebben.
  • Lift variabele kosten;
  • Waterverbruik voor de gemeenschappelijke ruimte of via individuele meters.

Over welke periode worden de verschillende servicekosten afgerekend?
De verrekenbare kosten van de algemene voorzieningen worden over een kalenderjaar afgerekend. Dit zijn o.a.: telefoonkosten brandmeldinstallatie, lift variabele kosten, elektra gemeenschappelijke ruimte, schoonmaak centrale ruimte, glaswassen buitenom, collectieve tuin, water.

Als er in de woningen tussenmeters voor water zijn dan worden de meterstanden meestal eind december opgenomen en de kosten over een kalenderjaar afgerekend.

Als er in de woningen tussenmeters voor elektra zijn dan worden de meterstanden eind juni opgenomen en de kosten over de periode 1 juli tot 1 juli afgerekend. Dit is om aan te sluiten bij de periode waarover de energieleverancier de jaarafrekening aan Woontij stuurt. Tevens is dit om het werk over het jaar te spreiden.

Binnen welke termijn kan ik de jaarafrekening van de servicekosten verwachten?
De afrekening over een kalenderjaar ontvangt u uiterlijk op 30 juni. Dit is binnen de door de overheid bepaalde termijn.

Welke informatie moet er staan op een afrekening servicekosten?
Op een afrekening moet voor iedere kostensoort apart het aandeel worden vermeld dat u als huurder daarin heeft. Tevens moet uw aandeel in de totale werkelijke kosten worden vermeld.

Hoe worden de servicekosten verdeeld?
Veel servicekosten hebben betrekking op meerdere woonruimten. Woontij verdeelt de totale kosten over het aantal huurwoningen in uw complex. Woontij doet dit door middel van een zogenaamde verdeelsleutel. De verdeelsleutel kan wijzigen doordat bijvoorbeeld woningen van het complex verkocht worden.

In mijn complex staan woningen leeg. Wat gebeurt er met deze servicekosten?
Servicekosten van de lege woningen komen voor rekening van de eigenaar van het complex, deze worden dus niet doorberekend aan de huurders.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?
Nee, u ontvangt een afrekening servicekosten gelijktijdig met alle overige huurders. De totale kosten van een afrekenjaar zijn pas vast te stellen na afloop van het jaar. Daarna wordt uw aandeel vastgesteld. Wij streven ernaar dit te doen vóór 30 juni. Het is daarom van belang bij een verhuizing uw nieuwe adresgegevens aan ons door te geven

De huurder is overleden. Waarom krijgen de erfgenamen soms pas een jaar later de servicekostenafrekening?
Wij weten pas na afloop van het afrekenjaar wat de totale servicekosten zijn geweest. Daarna kan de servicekostenafrekening opgesteld worden. Verder houden wij ons aan de door de overheid bepaalde termijn om uiterlijk 30 juni de afrekening op te sturen.

Wat gebeurt er als de jaarafrekening te laat is?
Sommige externe factoren kunnen ervoor zorgen dat de termijn van uiterlijk 30 juni niet altijd haalbaar is. Een voorbeeld hiervan is als in uw complex een VvE (Vereniging van Eigenaren) aanwezig is en zij de jaarrekening nog niet hebben vastgesteld. Woontij moet dan wachten op de gegevens van de VvE voordat wij de servicekosten vast kunnen stellen. Als wij te laat zijn met het overzicht, dan betekent dit niet dat uw afrekening vervalt. Neem eerst contact op met Woontij. Als het nodig is, kunt u daarna de Huurcommissie inschakelen. 

Zolang u geen jaarafrekening heeft ontvangen, hoeft u geen verhoging van de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) te betalen. Houd er wel rekening mee dat Woontij u in dat geval een nabetaling kan laten doen. 

Ik heb teveel servicekosten betaald, wanneer krijg ik het geld terug?
Als u teveel heeft betaald, maken wij het bedrag binnen 30 dagen over op uw rekening. Als er nog een bedrag van u open staat van huur of andere vorderingen verrekenen wij het daarmee. We houden een langere termijn aan zodat u het bankrekeningnummer wat op de afrekening staat kunt controleren.

Wat moet ik doen als het bankrekeningnummer wat op de afrekening servicekosten staat niet klopt?
Geef dit zo snel mogelijk door via het e-mailadres dat onder de afrekening servicekosten staat. Wij hebben het bankrekeningnummer via de email of schriftelijk nodig zodat wij kunnen vaststellen dat u de huurder of rechtmatige vertegenwoordiger bent.

Mijn bankrekening op de afrekening klopt, waarom wordt mijn tegoed niet meteen uitbetaald?
Wij moeten circa 1000 uitbetalingen naar de bank sturen. Dit doen wij niet stuk voor stuk, maar alles tegelijk in een verzamelbestand. Wij houden daarom de langere uitbetaaltermijn aan, zodat iedereen het bankrekeningnummer kan controleren.

Ik heb te weinig servicekosten betaald, hoe mag ik nu betalen?
Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven, dan zullen wij het bedrag binnen 14 dagen na de afrekening servicekosten incasseren van uw rekeningnummer. Als het huurcontract is beëindigd, dan is ook de incassomachtiging beëindigd. Als u geen incassomachtiging heeft afgegeven of deze beëindigd is dan kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL80RABO0362504881.

 

Wanneer worden de servicekosten geïncasseerd?
Het bedrag wordt binnen 14 dagen na de afrekening geïncasseerd. Deze incasso is niet tegelijk met de incasso van de huur. Wij sturen het incasso bestand van de servicekosten apart van het incasso bestand van de huur naar de bank om te verwerken.

 

Kan ik een betalingsregeling treffen voor de servicekostenafrekening?
Als u moet bijbetalen op de jaarafrekening en u kunt dit niet in een keer betalen, neemt u dan zo snel mogelijk contact met Woontij op, zodat we goede afspraken kunnen maken. Wij zijn in de meeste gevallen bereid om samen met u en eventueel andere instanties, naar een oplossing te zoeken. Een betalingsregeling is kosteloos. U kunt voor de huur maximaal twee keer een betalingsafspraak maken. Voor de servicekosten bekijken wij dit apart samen met u. We gaan uit van maximaal vier termijnen waarin u de jaarafrekening betaalt.  

Hoeveel administratiekosten brengt Woontij in rekening?
Een verhuurder mag maximaal 5% administratiekosten in rekening brengen over de servicekosten. Woontij wijkt hiervan af door helemaal geen administratiekosten in rekening te brengen. Wij hebben wel een uitbetaalgrens en invordergrens vastgesteld.

Waarom is er een uitbetaalgrens en invordergrens?
In verband met de administratieve kosten hebben wij een minimum bedrag gesteld voor het uitbetalen van de afrekeningen. Dit betekent dat een bedrag lager dan € 5,- niet uitbetaald wordt. Maar dit betekent ook dat u een bedrag lager dan € 5,- niet aan ons hoeft te betalen. Dit is in plaats van het in rekening brengen van administratiekosten.

Mijn buren betalen meer/minder servicekosten dan ik. Hoe kan dat?
Als u (of uw buren) in het afrekenjaar verhuisd bent dan houden wij rekening met de periode dat u de woning heeft bewoond. Daardoor kan een verschil ontstaan met de jaarafrekening van de buren. Op de jaarafrekening staat de periode waarover wij de berekening precies gemaakt hebben.

Hoe wordt de hoogte van mijn voorschot servicekosten bepaald?
Woontij maakt een zo goed mogelijke inschatting van de jaarlijkse servicekosten per complex. Elk jaar wordt de hoogte van het voorschot opnieuw ingeschat en gerelateerd aan de werkelijke kosten van het voorgaande jaar. Indien nodig wordt het voorschot bijgesteld.

Wanneer wijzigen de voorschotten?
Jaarlijks kan het voorschot servicekosten worden aangepast naar boven of naar beneden. Woontij probeert de meeste wijzigingen per 1 juli te doen, tegelijk met de huuraanpassing. Sommige servicekostenafrekeningen worden over een andere periode dan een kalenderjaar opgesteld, zoals elektra op meterstanden. Dan wordt het voorschot daarvan op een andere datum gewijzigd.

Waarom gaat het voorschot van de servicekosten omhoog terwijl ik geld terug krijg van de jaarafrekening?
Voorschotten worden aan de hand van een begroting bepaald, hierdoor kan het voorkomen dat het voorschot omhoog gaat ondanks dat u over een voorliggend jaar geld terug krijgt. Begrotingen van het komend jaar kunnen anders zijn dan voorgaande jaren.

Ik moet via mijn servicekosten betalen voor de telefoonaansluiting in de lift. Maar ik ben gezond en ik neem altijd de trap. Waarom moet ik dit betalen?
Helaas, u woont in een complex waar iedereen gebruik kan maken van de lift. U maakt blijkbaar geen gebruik van de lift. Toch staat deze lift ook u ter beschikking. De kosten –waaronder de telefoonaansluiting in de lift- mogen collectief worden doorbelast.

Hoe gaat Woontij om met glasbewassing van onbereikbare ramen?
Woontij heeft als beleid bij glasbewassing van onbereikbare ramen dat alleen het arbeidsloon wordt doorbelast aan de huurders, de kosten van een hoogwerker neemt Woontij voor eigen rekening. Glasbewassing gebeurt in overleg met de huurders.

Waarom moet ik betalen voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimte?
Het schoonhouden van het gehuurde zelf en van de gemeenschappelijke ruimten is voor rekening van de huurder. De kosten voor het schoonmaken van deze gemeenschappelijke ruimten (hallen, gangen, liften, etc.) zijn dus voor rekening van de huurder. Meestal worden deze werkzaamheden door de verhuurder uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. De totale kosten worden doorberekend aan alle huurders die gebruik (moeten) maken van deze ruimten. Verrekening vindt plaats via de servicekosten

Niet tevreden over de uitvoering van schoonmaakwerk dat valt onder de servicekosten?
Wacht niet op de afrekening! Meld dit direct bij ons, zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen.  Het telefoonnummer hiervoor is 088-9666845, bereikbaar tussen 08.30 en 10.30 uur. U kunt het ook mailen naar reparatieverzoekenwoontijnl

Is er een mogelijkheid om de schoonmaakkosten te verlagen?
Woontij doet haar uiterste best om de kosten laag te houden. Kosten van de schoonmaker worden volledig doorberekend, maar er worden geen extra kosten opgevoerd. In de praktijk zien we bij een aantal complexen dat het contract niet voldoende is voor een schoon wooncomplex. Als er behoefte is aan meer schoonmaken zullen de kosten stijgen. Aan de andere kant, als u met medebewoners in staat bent zelf een aantal werkzaamheden uit te voeren, dan kunnen we de schoonmaakcontracten versoberen en betaalt u minder. U zou zelfs gezamenlijk de totale schoonmaak in eigen hand kunnen nemen en zo kosten besparen. Veranderen hoe uw complex wordt schoongemaakt, kunt u niet alleen. Als de servicekosten veranderen moet 70% van de bewoners akkoord gaan. Bovendien zijn de wensen van uw buren ook belangrijk. Doel is dat iedereen in het wooncomplex tevreden is.

Als er een Vereniging van eigenaren (VvE) aanwezig is in een complex, betalen de huurders dan ook de kosten van de eigenaren?
Nee, de VvE betaalt dan alle rekeningen voor de eigenaren en de huurders. Bij het opstellen van de servicekostenafrekening haalt Woontij de kosten eruit die doorbelast mogen worden aan de huurders. Het overige gedeelte van de kosten wordt door de VvE doorbelast aan de eigenaren van de koopwoningen.

Woontij betaalt facturen welke ik via de servicekosten doorbelast krijg. Deze facturen zijn inclusief BTW. Mag Woontij deze BTW doorbelasten via de servicekosten?
Ja, BTW over service waarvoor Woontij BTW heeft moeten betalen, mag worden doorbelast via de servicekosten.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afrekening van de servicekosten?
Bent u het niet eens met de afrekening, neemt u dan eerst contact met Woontij op (eventueel samen met andere huurders). Levert dat geen oplossing op, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Een verzoek aan de Huurcommissie om een uitspraak moet binnen twee jaren na de termijn die geldt voor de verstrekking van die afrekening worden ingediend. Voor het in behandeling nemen van de procedure moet de verzoeker een voorschot op de leges betalen aan de Huurcommissie.

Wanneer kan ik een servicekostenprocedure starten bij de Huurcommissie als ik geen afrekening heb gehad?
Als u nooit een jaarafrekening heeft ontvangen, dan kan er een procedure worden gestart vanaf het moment dat u de jaarafrekening had moeten ontvangen tot uiterlijk twee jaar daarna.

Ik heb een andere vraag dan bovenstaande vragen. Waar kan ik terecht?
In de brief bij de servicekostenafrekening die u ontvangen heeft staan de contactgegevens van degene die de afrekening opgesteld heeft. Zij is uw eerste aanspreekpunt voor vragen.