Bewonersparticipatie

Woontij werkt samen met huurders en bewoners en vraagt hen actief mee te denken over hun buurt.

Woontij heeft in- en externe klanten, huurders, samenwerkingspartners, belanghebbenden en andere participanten. We willen huurders, maar ook externe partners betrekken bij de ontwikkeling van nieuw, of bij het bijsturen van bestaand beleid. Bovendien is het één van de taakvelden van corporaties. Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer over alle onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de huurders. Dit houdt in dat je naar elkaar luistert en elkaar serieus neemt. Bewoners zijn per definitie goede adviseurs. 

Naar boven
Veelgestelde vragen over:

Bewonersparticipatie

 • Wat is de visie van Woontij op bewonersparticipatie?

  Woontij is een open en transparante organisatie. De mensen die bij ons werken zijn toegankelijk en aanspreekbaar. Wij zetten de klant centraal, werken vraaggestuurd en geven actief invulling aan woonwensen van onze (toekomstige) klanten. Woontij wil daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving en het welbevinden van bewoners in hun woning en directe omgeving.

  Deze visie maakt onderdeel uit van ondernemingsplan.
  De bewonersverenigingen van Woontij en Woontij zijn het erover eens dat: 

  • de verhuurder verantwoordelijk is voor het beheer en het beleid inzake het totale woningbestand;
  • de Bewonersverenigingen de vertegenwoordigers zijn van de huurders (leden) en er naar streven de belangen te behartigen van alle huurders van Woontij;
  • de verhuurder de belangen van huurders van haar woningen erkent en daarom afspraken maakt met de Bewonersverenigingen over informatie, advies en instemmingsrecht zodat de invloed van huurders op het beleid van de verhuurder voldoende wordt gewaarborgd;
  • de verhuurder huurders direct wil betrekken bij onderwerpen die voor hen van belang zijn om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van de huurders vanuit het besef dat daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de zijde van de huurders bevorderlijk is voor een goede dienstverlening en een effectief beheer van de woningen van de verhuurder;
  • het belangrijk is dat de Bewonersverenigingen deze betrokkenheid en invloed uitoefent vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie;
  • voor het beheer en beleid van de verhuurder een goede onderlinge verstandhouding van belang is en gestructureerd overleg en respect voor elkaars doelstellingen noodzakelijk zijn;
  • de verhuurder waarde hecht aan de representativiteit van de Bewonersverenigingen.

  De samenwerking tussen Bewonersverenigingen en verhuurder heeft de volgende doelen:

  1.    het optimaliseren van de kwaliteit van het wonen;
  2.    het bevorderen van een goede relatie tussen huurder en verhuurder;
  3.    het laten aansluiten van het door de verhuurder te voeren beleid bij de behoefte van de
         (toekomstige) huurders;
  4.    het bevorderen van een goede verhouding tussen de hoogte van de huur, de kwaliteit van de
         woning en de hoogte van het inkomen.