Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Jaarrekening Woontij 2019 gepubliceerd

Publicatiedatum: 03-06-2020

Woontij heeft in 2019 een positief jaarresultaat geboekt van € 30,7 miljoen. Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door waardeveranderingen van het vastgoed. Het genormaliseerde jaarresultaat is € 6,3 miljoen.

 

Het balanstotaal van Woontij is gestegen naar € 337 miljoen en het eigen vermogen naar € 236 miljoen. 

De financiële resultaten en financiële positie van Woontij zijn positief en voldoen ruimschoots aan de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit woningcorporaties (Aw). 

Rentedekkingsgraad 
De rentedekkingsgraad (ICR) is 2,4 (norm: > 1,4). 
De rentedekkingsgraad geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom (netto inkomsten) de verschuldigde rente aan de geldverschaffers kan worden betaald. Hoe hoger de rentedekkingsgraad, des te kleiner het risico dat de corporatie de renteverplichtingen niet kan nakomen. 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit op basis van beleidswaarde is 44%. (norm: > 20%) 
De solvabiliteit geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van Woontij, rekening houdende met het eigen beleid. 

Loan to Value 
De Loan to Value is 52% (norm: < 75%). 
De Loan to Value toetst of de vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende kasstromen genereert ten opzichte van de nominale schuldpositie. 

Dekkingsratio 
De dekkingsratio is 24% (norm: < 70%). 
De dekkingsratio toetst hoe de marktwaarde van het onderpand zich verhoudt tot de leningportefeuille. De dekkingsratio is relevant in geval van een slechte financiëlepositie en (dreigende) discontinuïteit. Dit is nadrukkelijk niet het geval bij Woontij.

U vindt de volledige jaarrekening (124 pagina's) via deze link.
 

 

Deel deze pagina