Strategie

Publicatiedatum: 11-08-2020

In 2018 heeft Woontij haar strategische koers voor de komende jaren vastgelegd. In samenspraak met onze belanghebbenden zijn daarbinnen drie strategische speerpunten benoemd: lokaal maatwerk, voldoende woningen en verduurzaming.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van deze speerpunten. Lokaal maatwerk wordt vertaald door invulling te geven aan o.a. onze missie "Samen wonen naar wens" in Den Helder en afspraken met dorpscommissies op Texel. Voldoende woningen is een belangrijk speerpunt voor de sociale woningbouw op Texel, waarbij wordt gestreefd naar vermindering van de gemiddelde wachttijd tot maximaal 2 jaar.

De verduurzamingsopgave is afgeleid van de landelijke doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Bij nieuwbouw, renovatie en plaatsing van zonnepanelen wordt ingezet op verduurzaming. Een nog concreter en integraal uitwerkingsplan wordt begin 2021 vastgesteld. Vanwege bezetting en prioritering van werkzaamheden lukt dat helaas niet eerder.
De komende maanden wordt samen met de bewonersverenigingen en gemeenten gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2020-2025. De bedoeling is dat onze strategische speerpunten daarin worden verwerkt, waardoor een stevige basis wordt gelegd om samen te bouwen aan de toekomst.
In de Woningwet en andere wet- en regelgeving is zeer specifiek aangegeven wat de taken en bevoegdheden van woningcorporaties. Daarmee is de rol van maatschappelijk partner binnen een lokale samenleving geduid.

Een typisch kenmerk van een vastgoedbedrijf als woningcorporaties is dat we producten (woningen) hebben met een lange levensduur/exploitatieperiode van doorgaans 40-80 jaar. Alle keuzes en investeringen van nu hebben consequenties voor volgende generaties. Een strategische koers is daarom niet iets voor de korte termijn. Het is een richting die we inslaan, rekening houdend met de huidige vraag en verwachtingen voor de toekomst. Zo’n koers is ook niet vrijblijvend, daarom worden voor de middellange termijn concrete (tussen)doelstellingen geformuleerd waarop wij ons richten. Een strategische koers is ook niet statisch. Op basis van gewijzigde omstandigheden en inzichten kunnen er koerswijzigingen ontstaan, maar altijd blijven in we een bepaalde richting bewegen. Telkens kiezen voor een compleet nieuwe koers is niet zinvol; dan blijf je rondjes draaien en kom je niet verder. Door benoeming van strategische speerpunten hebben we keuzes gemaakt en kunnen onze belanghebbenden op ons rekenen. We koersen af op een mooie toekomst voor het wonen op Texel en in Den Helder.

Door wettelijke regelingen en belastingen komt de (financiële) speelruimte van woningcorporaties steeds meer onder druk te staan. Daarom zullen we vaker dan in het verleden keuzes moeten maken in wat wel en niet mogelijk is. Daarvoor is meer strategisch inzicht, markt- en data-analyse nodig. Om deze uitdagingen goed te kunnen oppakken zoekt Woontij versterking van de organisatie. Het komend weekend wordt gestart met de werving van een manager Vastgoed en een manager Wonen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden