Geen objecten gevonden

Governance

Governancedocumenten

Toezichtsvisie RvC en directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de visie in samenspraak opgesteld. Er wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden en de wijze van samenwerken.  
Integriteitscode 
De integriteitscode van Woontij uit 2010 is geactualiseerd. Doel en strekking zijn ongewijzigd gebleven. De code bevat gedragsregels die bestuur, management, medewerkers, commissarissen en (zakelijke) relaties houvast bieden op het gebied van integriteit.  

Klokkenluidersreglement

Stichting Woontij hecht veel belang aan integriteit. Om dit te kunnen waarborgen creeert ze omstandigheden zodat medewerkers melding kunnen maken van (vermeende) misstanden, zonder angst voor strafmaatregelen.  

Statuten

In de statuten staan bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan Stichting Woontij.  

Visitatierapport

Visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Daarnaast biedt dit instrument een spiegelfunctie voor bestuurders en toezichthouders, die de inzichten verkregen uit de visitatie kunnen gebruiken om daarvan te leren en verbeteringen aan te brengen.

 

Rechtmatigheidsbrief verslagjaar 2022 
   

Reglement RvC Stichting Woontij

Het Reglement is een nadere uitwerking van hetgeen in de Statuten staat beschreven. Het beschrijft de voorschriften die de RvC bij de uitoefening van haar taak in acht moet nemen.  
Reglement Auditcommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie vastgelegd.  
Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en remuneratiecommissie vastgelegd.  
Treasurystatuut
In het treasurystatuut wordt inzicht gegeven in de inrichting en de borging van de financieringsfunctie, de uitgangspunten van het risicobeheer, de richtlijnen en de limieten. Het bestuur stelt een treasurystatuut op en bespreekt dit met de RvC. Treasury van de corporatie heeft geen winstoogmerk maar staat ten dienste van het risicobeleid. In het statuut worden in ieder geval het renterisico, het beschikbaarheidsrisico en het tegenpartijrisico beschreven.  
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Artikel 55a van de Woningwet bepaald dat corporaties een financieel reglement moeten opstellen en ter goedkeuring aan de Autoriteit woningcorporaties aanbieden. Dit financieel reglement is meer dan het bekende treasury statuut. Niet alleen moet worden vastgelegd hoe de corporatie omgaat met het aantrekken van financiering, derivaten of beleggingen, maar ook wat de financieringsstrategie is en hoe de AO/IC van de financiĆ«le functie is ingericht.   
Investeringsstatuut
In de Governancecode Woningcorporaties is vermeld dat het bestuur van de corporatie verantwoordelijk is voor de financiering, het (financiele) beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's, verbonden aan de activiteiten van de corporatie. De RvC heeft tot taak om toezicht te houden op het bestuur. Dit bevat in ieder geval toezicht op het financiele beleid en de risico's verbonden aan de activiteiten van de corporatie en de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Om de financiele risico's met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en renovatie te beheersen dient het investeringsstatuut.  
Reglement Volkshuisvestingscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Volkshuisvestingscommissie vastgelegd.  
 
 
Reglement Duurzaamheidscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Duurzaamheidscommissie vastgelegd.  

Deel deze pagina