Governance

Governancedocumenten

Bestuurlijke reactie visitatierapport
Functieprofiel Raad van Commissarissen
Integriteitscode
De integriteitscode van Woontij uit 2010 is geactualiseerd. Doel en strekking zijn ongewijzigd gebleven.
Investeringsstatuut
Om de financiele risico's met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en renovatie te beheersen dient het investeringsstatuut.
Klokkenluidersreglement
Stichting Woontij hecht veel belang aan integriteit. Daarom creëert ze omstandigheden zodat medewerkers melding van (vermeende) misstanden.
Rechtmatigheidsbrief verslagjaar 2022
Reglement Auditcommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie vastgelegd.
Reglement Duurzaamheidscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Duurzaamheidscommissie vastgelegd.
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Artikel 55a van de Woningwet bepaald dat corporaties een financieel reglement moeten opstellen en ter goedkeuring aan de Autoriteit aanbieden.
Reglement RvC Stichting Woontij
Een nadere uitwerking van de Statuten staat beschreven. Het beschrijft hetgeen die de RvC bij de uitoefening van haar taak in acht moet nemen.
Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en remuneratiecommissie vastgelegd.
Reglement Volkshuisvestingscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Volkshuisvestingscommissie vastgelegd.
Statuten
In de statuten staan bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan Stichting Woontij.
Toezichtsvisie RvC en directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de visie in samenspraak opgesteld.
Treasurystatuut
In het treasurystatuut wordt inzicht gegeven in de inrichting en de borging van de financieringsfunctie.
Visitatierapport
Visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties van woningcorporaties.