Governance

Governancedocumenten

Functieprofiel Raad van Commissarissen
Lees voor
Reglement Selectie- en remuneratiecommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Selectie- en remuneratiecommissie vastgelegd.
Lees voor
Visitatierapport
Visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties van woningcorporaties.
Lees voor
Treasurystatuut
In het treasurystatuut wordt inzicht gegeven in de inrichting en de borging van de financieringsfunctie.
Lees voor
Toezichtsvisie RvC en directeur-bestuurder
Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC) hebben de visie in samenspraak opgesteld.
Lees voor
Statuten
In de statuten staan bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan Stichting Woontij.
Lees voor
Rooster van aan- en aftreden
Lees voor
Reglement Volkshuisvestingscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Volkshuisvestingscommissie vastgelegd.
Lees voor
Reglement RvC Stichting Woontij
Een nadere uitwerking van de Statuten staat beschreven. Het beschrijft hetgeen die de RvC bij de uitoefening van haar taak in acht moet nemen.
Lees voor
Integriteitscode
De integriteitscode van Woontij uit 2010 is geactualiseerd. Doel en strekking zijn ongewijzigd gebleven.
Lees voor
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Artikel 55a van de Woningwet bepaald dat corporaties een financieel reglement moeten opstellen en ter goedkeuring aan de Autoriteit aanbieden.
Lees voor
Reglement Duurzaamheidscommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Duurzaamheidscommissie vastgelegd.
Lees voor
Reglement Auditcommissie
In dit reglement zijn voorschriften over de samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Auditcommissie vastgelegd.
Lees voor
Rechtmatigheidsbrief verslagjaar 2022
Lees voor
Klokkenluidersreglement
Stichting Woontij hecht veel belang aan integriteit. Daarom creëert ze omstandigheden zodat medewerkers melding van (vermeende) misstanden.
Lees voor
Investeringsstatuut
Om de financiele risico's met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en renovatie te beheersen dient het investeringsstatuut.
Lees voor